Ice Bear SoftČeská/slovenská klávesnice pro eComStation (OS/2)

Program implementuje konfigurovatelnou národní klávesnici pro grafické programy (Presentation Manager). Přepínání mezi národní a americkou klávesnicí se provádí klávesou Scroll Lock. Program byl původně psán pro OS/2 Warp 3.0, dlouho používán v OS/2 Warp 4.0 a byl otestován i v eComStation 1.2. K jeho uvolnění bylo přistoupeno až po úspěšném nezávislém testu.

Program byl psán pro použití české a slovenské klávesnice. Do distribuční verze byly přidány všechny znaky dostupné na kódové stránce IBM 852, takže je možné, že je klávesnice použitelná i pro polštinu a maďarštinu.

Obsah

1. Licence
2. Instalace
3. Rozložení kláves
  3.1. Numerické klávesy (horní řada)
  3.2. Kombinace s mrtvými klávesami
  3.3. Přepínač QWERTY/QWERTZ
4. Konfigurace ovladače klávesnice
5. Spouštění ovladače a konfiguračního programu
6. Download
7. Poděkování

1. Licence

Tímto licenčním ujednáním se uzavírá smluvní vztah mezi autorem programu, Zdeňkem Wagnerem, Ice Bear Soft, a vámi jakožto uživatelem. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy převezmete médium obsahující tento program (dále Icekeybd) nebo jej zkopírujete na svůj disk ze síťového zdroje (např. z www či ftp serveru). Pokud s licenčním ujednáním nesouhlasíte, nesmíte Icekeybd užívat ani distribuovat.

Icekeybd je dodáván zdarma tak, JAK JE bez jakékoliv záruky, v naději, že bude pro vás užitečný. V žádném případě není autor odpovědný za jakékoliv škody způsobené užíváním programu, přímé ani nepřímé, nevyjímaje ušlý zisk, a to ani v případě, že je na možnost takových škod upozorněn.

Uživatel má právo:

  1. Bezplatně užívat Icekeybd po neomezenou dobu na libovolném počtu počítačů.
  2. Pořídit si pro vlastní potřeby libovolný počet kopií.
  3. Distribuovat Icekeybd síťovými prostředky (umístěním na vlastní www server apod.), přičemž za tento způsob šíření nesmí vybírat žádný poplatek. Může pouze požedovat poplatek za připojení k serveru, který však nesmí být zvýšen při stahování Icekeybd.
  4. Šířit bezplatně Icekeybd samostatně na libovolném médiu. Za toto šíření může požadovat odměnu zahrnující jeho náklady (poštovné, cenu média a poplatek za vytvoření kopie, který nesmí přesahovat cenu média).
  5. Šířit Icekeybd jako součást libovolné kolekce nebo svého produktu. Je-li produkt komerční, musí být explicitně uvedeno, že Icekeybd je bezplatně poskytovaný produkt a nezvyšuje cenu produktu, s nímž je šířen.

Icekeybd smí být šířen pouze jako archivní soubor icekeybd.zip obsahující soubory uvedené v kapitole Instalace. Pouze v případě, kdy je Icekeybd šířen jako součást jiného produktu, může být šířen v podobě vhodné pro instalační program produktu. Pokud není současně dostupný v originálním archivním souboru, musí být na vhodném místě uvedeno, že původní distribuce je dostupná ze stránky http://icebearsoft.euweb.cz/ecomstation-sw/icekeybd.php

 Začátek stránky 

2. Instalace

Program obsahuje tyto soubory:

Soubor Popis
icekeybd.inf Manuál
icekeybd.exe Ovladač klávesnice
icekbset.exe Konfigurační program
icekbhook.dll DLL implementující input hook
icekbsrv.dll Služby ovladače a konfiguračního programu
icekbset.hlp Nápověda pro konfigurační program
IBSOM30.DLL, IBSOOB3.DLL, IBSOOU3.DLL Distribuční verze knihoven C, C++
icekbdmakefolder.cmd Skript pro vytvoření složky
icekbdobject.cmd Demonstrační skript pro vytváření a rušení spouštěcích objektů

Icekeybd nemá instalační program, musíte soubory přemístit na vhodná místa ručně, případně modifikovat nastavení v CONFIG.SYS. Soubory *.exe*.cmd musí být v adresáři uvedeném v proměnné PATH, soubory *.dll v adresáři uvedeném v proměnné LIBPATH, *.inf v adresáři uvedeném v proměnné BOOKSHELF*.hlp v adresáři uvedeném v proměnné HELP. Pokud jste změnili nastavení v souboru CONFIG.SYS, musíte nyní restartovat počítač.

Programy lze spouštět přímo z příkazového řádku, ale můžete si pro ně též vytvořit složku na desktopu. Slouží k tomu skript icekbdmakefolder.cmd, který můžete spustit buď z příkazového řádku, nebo přímo z manuálu. Vytvoří se též ikona sloužící k otevření manuálu.

Typický vzhled složky ovladače české/slovenské klávesnice

 Začátek stránky 

3. Rozložení kláves

Normalizovaná česká klávesnice je dědictvím z dob mechanických psacích strojů. Vyznačuje se tím, že na horní řadě kláves jsou číslice nahrazeny písmeny s diakritikou. Číslice jsou pak dostupné na stejných klávesách při současném stisku klávesy Shift. Přijdeme tím o řadu symbolů. Další symboly ztrácíme tím, že máme tři mrtvé klávesy, pro čárku, háček a přehlásku. Ačkoliv je toto rozložení příjemné pro sekretářky, které absolvovaly hodiny strojopisu, je zcela nevhodné pro toho, kdo píše české dokumenty v TEXu, zejména matematické texty. Proto bylo zvoleno rozložení jiné. Jeho popis najdete v následujících podkapitolách.

3.1. Numerické klávesy (horní řada)
3.2. Kombinace s mrtvými klávesami
3.3. Přepínač QWERTY/QWERTZ

V kapitole Konfigurace ovladače klávesnice najdete návod, jak si můžete rozložení kláves upravit podle svých potřeb.

3.1. Numerické klávesy (horní řada)

Rozložení písmen s diakritikou na klávesách s číslicemi na horní řadě odpovídá normalizované klávesnici s jedinou výjimkou: na číslici 1 bylo umístěno písmeno ů. Znak + je dostupný z dvou jiných kláves. Při stisku Caps Lock budou zobrazeny odpovídající verzálky.

Rozložení klávesnice zobrazuje následující tabulka.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
ů ě š č ř ž ý á í é
 Začátek stránky 

3.2. Kombinace s mrtvými klávesami

Mrtvé klávesy zabírají znaky, které autor českých matematických dokumentů psaných v TEXu nezbytně potřebuje. Přitom se mrtvé klávesy používají zřídka, protože většina potřebných znaků s diakritickými znaménky je dostupná z horní řady numerických kláves. Zdá se tedy užitečné mít pouze jednu mrtvou klávesu, kterou budeme tisknout opakovaně. V českých a slovenských dokumentech jen zřídka potřebujeme zpětný apostrof `, proto právě tento znak byl zvolen za mrtvou klávesu.

Kombinace znaků s mrtvou klávesou je volena tak, aby jeden stisk odpovídal čárce, dva stisky háčku nebo stříšce (circumflexu), v případě u odpovídá kroužku, tři stisky odpovídají přehlásce nebo jinému diakritickému znaménku. Čtyřnásobný stisk vytiskne vlastní mrtvou klávesu. Pevně je zakódována kombinace mrtvé klávesy s mezerou. Představuje rychlejší způsob pro vložení vlastního kódu mrtvé klávesy. Pokud aplikace správně interpretuje položku ucrepeat ve zprávě WM_CHAR, vložíme vícenásobným stiskem mrtvé klávesy a následným stiskem mezery příslušný pořet znaků odpovídajících mrtvé klávese.

V nastavení ovladače lze však zvolit režim tří mrtvých kláves. Pak lze znak odpovídající mrtvé klávese vložit pouze kombinací mrtvé klávesy s mezerou.

Ovladač byl původně psán pro češtinu a slovenštinu, ale kódová stránka IBM 852 obsahuje též znaky pro polštinu a maďarštinu. Některé z nich se nepodařilo umístit podle výše uvedeného schématu. Znak ő byl proto umístěn na iű na y, protože jsou blízko základnímu písmenu. Z důvodu blízkosti jsou též umístěny ę na w, ąă na qş na x.

Přesné rozložení klávesnice je zobrazeno v níže uvedené tabulce.

* #1 #2 #3 * #1 #2 #3
a á â ä A Á Â Ä
c ć č ç C Ć Č Ç
d ď ď đ D Ď Ď Đ
e é ě ë E É Ě Ë
i í î ő I Í Î Ő
l ĺ ľ ł L Ĺ Ľ Ł
n ń ň ň N Ń Ň Ň
o ó ô ö O Ó Ô Ö
r ŕ ř ¬ R Ŕ Ř §
s ś š ß S Ś Š ß
t ť ť ţ T Ť Ť Ţ
u ú ů ü U Ú Ů Ü
y ý ű ű Y Ý Ű Ű
z ź ž ż Z Ź Ž Ż
q ą ă ă Q Ą Ă Ă
w ę ę ę W Ę Ę Ę
x ş ş ş X Ş Ş Ş
< « « « > » » »
/ ÷ × ¤
 Začátek stránky 

3.3. Přepínač QWERTY/QWERTZ

Americká klávesnice má rozložení QWERTY, zatímco normalizovaná česká klávesnice QWERTZ. Někteří uživatelé dávají přednost rozložení QWERTZ, proto má konfigurační program příslušný přepínač.

Při zapnutí režimu QWERTZ se prohodí též odpovídající kombinace s mrtvou klávesou, např. ýź. Písmeno ű se pak dostane na nelogické místo. Výhodnější pak bude jeho umístění např. na h.

 Začátek stránky 

4. Konfigurace ovladače klávesnice

Vlastnosti ovladače klávesnice se nastavují programem icekbset.exe, který může být spuštěn z příkazového řádku, ikonou Nastavení české klávesnice ze složky vytvořené při instalaci, nebo hyperlinkem z manuálu.

Vlastnosti se nastavují na stránce Nastavení. Hodnoty, uvedené na této stránce, zapíšeme do ovladače tlačítkem Nastav. Tlačítkem Default vrátíme ovladač do výchozího nastavení. Tlačítkem Obnovení načteme aktuální nastavení ovladače do konfiguračního programu. Toto tlačítko je výhodné v případě, kdy nastavení omylem pokazíme. Nemusíme tedy restartovat konfigurační program, postačí stisk jediného tlačítka.

Nastavení lze provádět i při běžícím ovladači. Změny se aktivují ihned po zápisu do ovladače. Není nutno ovladač restartovat.

 Začátek stránky 

5. Spouštění ovladače a konfiguračního programu

Ovladač klávesnice můžeme spustit z konfiguračního programu ze stránky Start/Stop tlačítkem Rozběhni a vypnout tlačítkem Zastav. Konfigurační program dokáže bezpečně detekovat, zda ovladač běží, proto je aktivní vždy právě jedno z obou tlačítek.

Můžeme též nastavit, zda se má ovladač či konfigurační program automaticky spustit při startu systému. Nemělo by to být nutné, pokud v souboru CONFIG.SYS v položce AUTOSTART máte uvedeno PROGRAMS. Automatický start je realizován vytvořením objektů typu Shadow ve složce Startup. Konfigurační program automaticky detekuje objekty, které sám vytvořil.

 Začátek stránky 

6. Download

Download: icekeybd.zip, 954 KB

 Začátek stránky 

7. Poděkování

Děkuji Jiřímu Kolafovi za ideu jedné mrtvé klávesy a implementaci této myšlenky v ovladači české/slovenské klávesnice pro DOS.

Děkuji Jaromíru Kubenovi za testování a připomínky k programu.

Zvláštní poděkování zaslouží Jeff Kobal and the Communicator for OS/2 development team at IBM za cenné rady při ladění programu a jeho oživování v prohlížeči Netscape.

 Začátek stránky